نام پکیجنواحی لیزرزمانمبلغ(تومان)
پکیج ۱بیکینی کامل + ساق پا۱۵ دقیقه۲۵۵
پکیج ۲بیکینی کامل - زیر بغل - ساق پا - ساعد۲۰ دقیقه۴۰۰
پکیج ۳بیکینی کامل - زیر بغل - کل پا۳۰ دقیقه۴۵۵
پکیج ۴بیکینی کامل - زیر بغل - کل پا - ساعد - دور سینه - خط ناف۳۵ دقیقه۵۷۰
پکیج ۵بیکینی کامل - زیر بغل - کل پا - کل دست - روی باسن - دور سینه - شکم از زیر ناف - گودی کمر۴۰ دقیقه۵۸۵
پکیج ۶بیکینی کامل - زیر بغل - کل پا - کل دست - روی باسن - دور سینه - کل شکم - گودی کمر۴۵ دقیقه۶۳۵
نام پکیجنواحی لیزرزمانمبلغ(تومان)